Privacy statement

Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie Hoogland respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als je persoonsgegevens via het contactformulier op de website doorgeeft, zullen deze via een beveiligde SSL verbinding versleuteld verstuurd worden op basis van het HTTPS protocol. Na telefonisch of e-mail contact wordt er een afspraak gemaakt voor een consult. Indien er geen afspraak wordt gemaakt, zal ik je gegevens die via het contactformulier zijn binnen gekomen verwijderen. Als er wel een afspraak wordt gemaakt, zal ik je gegevens opnemen in mijn klantensysteem (de tool Salonized).
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
• je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Bezoekgegevens en Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens op de website bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiervoor heb ik Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Met Google heb ik hiervoor een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar jou als persoon of individu (daarom worden IP-adressen geanonimiseerd).

De door mij verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Zoals de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking aangeeft heb ik met bedrijven die gegevens van mij verwerken een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Ik gebruik functionele cookies zodat de website goed functioneert en analytische cookies om het websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat ik de functionaliteit en effectiviteit van de website kan aanpassen.
Volgens de wet mag ik deze cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of voor strikt analytische doeleinden. Hiervoor heb ik Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Ze worden dus niet gebruikt om voorkeuren of een profiel van je op te slaan. Je zult dus niet achtervolgt worden door advertenties van mij. Ook wordt er op mijn website niet geadverteerd door andere partijen.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistieken cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken.

Praktijk Cranio-Sacraal Therapie Hoogland
t.a.v. Daniëlle Wesbonk
De Koop 150
3828 RL Hoogland

In het geval je het niet eens bent over hoe ik je persoonsgegevens verwerk en we komen hier gezamenlijk niet uit hoe we dit kunnen oplossen, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Ik behoud mij het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie Hoogland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie Hoogland worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie Hoogland, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie Hoogland